අපව අමතන්න

SUZHOU WUJIANG XINYU Electrical Material Co., LTD.

සම්බන්ධතා-පුද්ගලයා1

විකුණුම් කළමණාකරු: Vivian Leng
දුරකථන: 0086 512 63056903
මොබ් සහ වට්ස්ඇප්: 0086 18761930046
විද්යුත් තැපෑල:vivianleng@wjxinyu.com.cn

සම්බන්ධතා-පුද්ගලයා2

සාමාන්‍යාධිකාරී: Xingsheng Zhou
දුරකථන: 0086 512 63818901
මොබ් සහ වට්ස්ඇප්: 0086 13801553500
විද්යුත් තැපෑල:xingshengzhou@wjxinyu.com.cn

සම්බන්ධතා-පුද්ගලයා3

Vise Manager: Bailin Yao
දුරකථන: 0086 512 63818903
මොබ් සහ වට්ස්ඇප්: 0086 13806253251
විද්යුත් තැපෑල:wjxinyu@126.com

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න